Fokstumyra naturreservat

Fugle titting

Fokstumyra naturreservat er et delområde av Dovrefjell nasjonalpark, og ligger litt nord for Hjelle seter. Fokstumyra naturreservat er vernet på grunn av sitt rike fugleliv og det sjeldne myrområdet. Inn i selve naturrservatet er det en godt tilrettelagt rundsti på cirka 6 kilometer, med et fugletårn etter 1,5 kilometer fra starten. Hvis du er interresert i fuglekikking, er dette et meget bra sted. Under hekkesesongen i perioden 1.mai til 1. august er all ferdsel utenfor stien forbudt. Fuglelivet er på det mest aktive i månedskifte mai – juni.

Fulgearter

I Fokstumyra naturreservat kan du oppleve et rikt fugleliv av blant annet:

  • Blåstrupe
  • Myrhauk
  • Brushane
  • Trane
  • Vierspurv
  • Jordugle

Informasjon om Fokstymura naturreservat

Vi anbefaler deg å studere fuglelivet på de dyrka arealene som grenser til reservatet. Skal du få med deg «livet» bærer du tidlig ut om morgenen, helst i 4-5 tida. Mange dager kan det også være bra aktivitet etter kl. 19.00

Helt fra den første plantefredningen i 1905 har det vært fokus på området. Deretter blei det den første større områdefredningen i Norge i 1923. Fokstumyra stod den gang i fare for å bi ødelagt fordi forskere fra inn- og utland samlet egg og fugleunger, og fordi jernbanen har medført store tekniske inngrep og forstyrrelser.

I 1969 fikk området status som naturreservat. En viktig hensikt var å ivareta mangfoldet av biotoper. Området blei utvidet til 18,2 km2 i 2002 og samme år status som Ramsarområde dvs. som et internasjonalt viktig våtmarksområde. Myra er en del av verneplan for Dovrefjell, som er Norges største verneområde, på totalt 4365 km².

Fokstumyra naturreservat ble første gang fredet ved kongelig resolusjon av 9. november 1923. Fredningen ble endret i 1962 og i 1969. Fokstumyra er sammensatt myrområde oppstykket av vann, tjern, bekker og tørre rabber. Det er store botaniske verneverdier i Fokstumyra naturreservat, og deler av området er rikmyr.

Kontakt oss i dag for en tur til Hjelle seter hvor du kan oppleve Fokstumyra.